Τυπικά προσόντα για διορισμό ή πρόσληψη των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού

14.-(1) Οι Αξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι –

(α) Απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι.· ή

(β) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό· ή

(γ) μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που ανελίσσονται σε Αξιωματικούς.

(2) Οι Υπαξιωματικοί του Στρατού πρέπει να είναι–

(α) Απόφοιτοι A.Σ.Σ.Υ.· ή

(β) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό· ή

(γ) Εθελοντές Υπαξιωματικοί ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας, που διορίζονται σε μόνιμη θέση Υπαξιωματικού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα φοιτήσουν στα Α.Σ.Ε.Ι. και στις A.Σ.Σ.Υ., ή που θα διορισθούν ή προσληφθούν μετά από διαγωνισμό ως Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί, ή που θα ανελιχθούν από μόνιμη θέση Υπαξιωματικού σε μόνιμη θέση Αξιωματικού, ή που θα διορισθούν από τα μέλη του Στρατού που είναι Εθελοντές Υπαξιωματικοί ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας σε μόνιμες θέσεις Υπαξιωματικών, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Η ηλικία διορισμού ή πρόσληψης οποιουδήποτε προσώπου ως μέλους του Στρατού καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.