Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη γενική εποπτεία του Στρατού, την οποία ασκεί διά του Υπουργού.

(2) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή του Συντάγματος της Δημοκρατίας, και εκδίδει προς το Στρατό οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων, που είναι αναγκαίες για την άμυνα και το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.