Αποστολή του Στρατού

5.-(1) Ο Στρατός έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της άμυνας της Δημοκρατίας και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και εδαφικής της ακεραιότητας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Στρατός δύναται, σε έκτακτες περιστάσεις, να συνδράμει τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκλησή τους, για αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας.