Πειθαρχική δίωξη

67.-(1) Μέλος του Στρατού υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη-

(α) Αν διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα· ή

(β) αν ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Στρατού.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «καθήκοντα ή υποχρεώσεις μέλους του Στρατού» περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε μέλος του Στρατού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, που γίνεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας που εκδόθηκε κατά τον ουσιώδη χρόνο.