Πειθαρχικά αδικήματα

66. Μέλος του Στρατού είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, αν διαπράξει οποιαδήποτε από τις πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή στον Πειθαρχικό Κώδικα που περιέχεται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και υπόκειται σε τέτοια πειθαρχική ποινή ή ποινές που δυνατόν να επιβληθούν σ' αυτό με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς.