Δώρα και δωροδοκίες

65.-(1)Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται άμεσα ή έμμεσα να λαμβάνει ή δίδει οποιαδήποτε προσωπικά δώρα που να συνίστανται σε χρήματα, άλλα αγαθά, δωρεάν ταξίδια ή άλλα προσωπικά ωφελήματα:

Νοείται ότι, με την αφυπηρέτηση μέλους του Στρατού από τις τάξεις του Στρατού, το εν λόγω μέλος μπορεί να δεχθεί δώρο, σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για λόγους δημόσιου συμφέροντος να αποφασίσει ότι το δώρο δεν πρέπει να απορριφθεί.

(2) Σε περίπτωση που θα ήταν ανεπιθύμητο για το δημόσιο συμφέρον να απορριφθεί δώρο, το μέλος του Στρατού μπορεί να το αποδεχθεί, αλλά αναφέρει αμέσως το γεγονός στον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται και το δώρο διατίθεται, όπως θα καθορισθεί από τον Υπουργό.

(3) Το μέλος του Στρατού αναφέρει στον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται, την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού προσφορά δώρου που έγινε σ’ αυτό.

(4) Αν δώρο, χρηματικό ή άλλο, προσφερθεί ή δοθεί σε μέλος του Στρατού έναντι υπηρεσίας που παρασχέθηκε ή που θα παρασχεθεί από αυτό με βάση την επίσημή του ιδιότητα, το μέλος αυτό οφείλει να πληροφορήσει αμέσως τον προϊστάμενό του, στον οποίο υπάγεται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), σε περίπτωση που προσφερθεί οποιοδήποτε δώρο σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα αυτό δύναται να γίνει αποδεκτό, όπως θα καθορισθεί από τον Υπουργό.