Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρία και έγγραφα

64.-(1) Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση μέλους του Στρατού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρά μόνο για την πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, όταν επιδοθεί σε μέλος του Στρατού κλήση για να δώσει μαρτυρία πάνω σε θέμα που αναφέρεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή για να προσαγάγει επίσημο έγγραφο που τελεί υπό τη φύλαξή του, το εν λόγω μέλος του Στρατού οφείλει να αναφέρει τούτο ιεραρχικά στον Αρχηγό, ο οποίος υποβάλλει το θέμα στον Υπουργό, μαζί με τις απόψεις του, με σκοπό την εκ μέρους του Υπουργού λήψη απόφασης κατά πόσο η μαρτυρία αυτή ή η προσαγωγή του ζητούμενου εγγράφου αντίκειται προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να δώσει τεχνική ή επιστημονική συμβουλή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την άδεια του Αρχηγού, παρά μόνο για την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος του μέλους.