Απόκτηση ιδιοκτησίας

63.-(1) Μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία εκμεταλλευόμενος προς τούτο τη θέση του.

(2) Σε περίπτωση που εγερθεί υποψία για μέλος του Στρατού ως προς την πηγή των οικονομικών του πόρων, μπορεί να διεξαχθεί έρευνα, κατ’ ανάλογο τρόπο με την έρευνα που διεξάγεται για πειθαρχικό αδίκημα για εξακρίβωση της προέλευσης των πόρων αυτών.

(3) Αν από την έρευνα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), εξακριβωθεί ότι το μέλος του Στρατού απέκτησε τους πόρους αυτούς κάτω από συνθήκες που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, ο Υπουργός προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.