Υποχρέωση αναφοράς στην οικεία αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

62.-(1) Κάθε μέλος του Στρατού, το οποίο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεσθεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο μέλος του Στρατού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην οικεία αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, ανάλογα με την τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεσή του δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.

(2) Εφόσον αναφορά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) γίνεται κακόβουλα, αυτή συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.