Συμμετοχή μέλους του Στρατού σε οποιαδήποτε ένωση, σωματείο, ίδρυμα, λέσχη ή άλλο οργανωμένο σύνολο

61.-(1)Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου, μέλος του Στρατού δεν δύναται να είναι μέλος ή να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα οποιασδήποτε άλλης ένωσης προσώπων, σωματείου, ιδρύματος, λέσχης ή άλλου οργανωμένου συνόλου, εκτός κατόπιν γραπτής έγκρισης του Υπουργού, αφού ο Υπουργός λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμμετοχής μέλους του Στρατού σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως 2015 ή σε σύνδεσμο γονέων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, δεν απαιτείται η πιο πάνω αναφερόμενη έγκριση.

(2) Η έγκριση του Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), παρέχεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Στρατού, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά.

(3) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.