Διευκολύνσεις μελών των διοικητικών συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων

60Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, ο Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού, παρέχει με απόφαση του στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων διευκολύνσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(2) Η παροχή τέτοιων διευκολύνσεων δεν πρέπει να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.