Προώθηση θεμάτων από Επαγγελματικό Σύνδεσμο

60. Επαγγελματικός Σύνδεσμος, ο οποίος επιθυμεί να θέσει ή να προωθήσει οποιοδήποτε θέμα, υποβάλλει τούτο γραπτώς στον Αρχηγό, ο οποίος το διαβιβάζει μαζί με τις εισηγήσεις του στον Υπουργό για μελέτη και λήψη σχετικής απόφασης.