Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι των μελών του Στρατού

59.-(1)Για να καθίσταται δυνατή η μελέτη και υποβολή από μέλη του Στρατού θεμάτων, που αφορούν την ευημερία, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησής τους, την εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου και την ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους, δύναται να ιδρυθούν από αυτούς Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι.

(2) Οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, που ιδρύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να είναι περισσότεροι από δύο (2), ένας (1) για τους Αξιωματικούς και ένας (1) για τους Υπαξιωματικούς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε ιδρυόμενος Επαγγελματικός Σύνδεσμος διέπεται από τις πρόνοιες του οικείου αυτού καταστατικού, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού και, για το σκοπό αυτό, τηρείται μητρώο στο Υπουργείο Άμυνας, όπου ο κάθε Επαγγελματικός Σύνδεσμος οφείλει να υποβάλλει, μέσω του Αρχηγού, το καταστατικό του και κάθε τροποποίησή του.

(4) Κάθε ιδρυόμενος Επαγγελματικός Σύνδεσμος υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή του καταστατικού του, να υποβάλλει στον Υπουργό, μέσω του Αρχηγού, και κατάλογο των μελών του, καθώς και των διοικητικών αυτού οργάνων:

Νοείται ότι, κάθε μεταβολή που επέρχεται στα μέλη ή στα διοικητικά όργανα Επαγγελματικού Συνδέσμου, πρέπει να γνωστοποιείται στον Υπουργό, μέσω του Αρχηγού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη μεταβολή αυτή.

(5) Επαγγελματικός Σύνδεσμος, ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των προνοιών του καταστατικού του, υπόκειται σε αναστολή της λειτουργίας του με απόφαση του Υπουργού, μέχρις ότου συμμορφωθεί.

(6) Μέλη Επαγγελματικού Συνδέσμου, που ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να είναι μόνο μέλη του Στρατού.