Απαγόρευση σε μέλος του Στρατού να είναι μέλος συντεχνίας

58.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 61 του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού να καταστεί ή να παραμείνει μέλος οποιασδήποτε συντεχνίας ή οποιασδήποτε ένωσης ή οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία.

(2) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.