Απαγόρευση διαδήλωσης

57.-(1)Απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού να διοργανώνει, καθοδηγεί, υποκινεί ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδήλωση για οποιοδήποτε σκοπό:

Νοείται ότι, μέλος του Στρατού δύναται να συμμετέχει σε διαδήλωση, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή διοργανώνεται από σύνδεσμο γονέων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στον οποίο δύναται να είναι μέλος ή να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα, δυνάμει της επιφύλαξης του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου.

(2) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.