Πολιτικά δικαιώματα

56.-(1)Τα μέλη του Στρατού δεν δικαιούνται να εκφράζουν τα πολιτικά τους φρονήματα ή τις πολιτικές απόψεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους ή σε δημόσιους χώρους ή μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου ή άλλου μέσου.

(2) Απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού–

(α) Να είναι μέλος οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος·

(β) να αναμειγνύεται στην οργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα ή που αποβλέπουν στην προώθηση των πολιτικών επιδιώξεων οποιουδήποτε προσώπου ή κόμματος ή να εκφωνεί λόγους σ' αυτές· και

(γ) να προβαίνει, χρησιμοποιώντας τη θέση του ή ασκώντας την επιρροή του, σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσχώρηση οποιουδήποτε προσώπου σε πολιτικό κόμμα ή οργάνωση κομματικού χαρακτήρα ή στον επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου υπέρ πολιτικού κόμματος ή πολιτικού προσώπου.

(3) Μέλος του Στρατού που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα, του οποίου η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Στρατού, θα πρέπει προηγουμένως να παραιτείται από τη θέση του.

(4) Μέλος του Στρατού, που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) ή (3), είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.