Μη δίωξη μέλους του Στρατού δύο φορές για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα

68. Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον μέλους του Στρατού για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο το μέλος αυτό ήδη βρέθηκε ένοχο ή για το οποίο αθωώθηκε.