Μια μόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό αδίκημα

69. Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν μπορούν να επιβληθούν σε μέλος του Στρατού περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές.