Προαγωγή μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

33.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, και υπό την επιφύλαξη των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού καταστεί ανάπηρο, ενώ διατελεί στην υπηρεσία, συνεπεία τραύματος που υπέστη –

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντός του· και

(β) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντός του,

και, συνεπεία της αναπηρίας του αυτής, κρίνεται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως μόνιμα ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία στο Στρατό, αφυπηρετεί υποχρεωτικά και, με απόφαση του Υπουργού, προάγεται στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτό που κατείχε, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας της αφυπηρέτησής του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται στο μόνιμο μέλος του Στρατού το οποίο αφυπηρετεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι εκείνα που θα καταβάλλονταν σ' αυτό, εάν το μέλος αυτό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί το αφυπηρετούν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και για όσα μόνιμα μέλη του Στρατού κατέστησαν ανάπηρα και αφυπηρέτησαν υπό τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) συνθήκες, οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η σύνταξη που χορηγείται σε μόνιμο μέλος του Στρατού που έχει αφυπηρετήσει αναπροσαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα χορηγούνταν σε μόνιμο μέλος του Στρατού με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μόνιμο μέλος του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής Κυβέρνησης.