Ορισμός ιατροσυμβουλίου

32. Το ιατροσυμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και, στις περιπτώσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αρχηγού.