Προαγωγή μέλους του Στρατού επ' ανδραγαθία

31.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού που υποβάλλεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να προαγάγει μέλος του Στρατού επ' ανδραγαθία στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχει, έστω και αν το εν λόγω μέλος δεν κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή του.

(2) Η ανδραγαθία διαπιστώνεται μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού προς τον Υπουργό, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

(3) Προαγωγή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διενεργείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η πράξη ανδραγαθίας.