Αποκατάσταση Μελών του Στρατού των οποίων ο διορισμός ή η πρόσληψη ακυρώθηκε

30.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση που ο διορισμός ή η πρόσληψη μέλους του Στρατού ακυρώνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, να αποφασίσει την πρόσληψη του μέλους αυτού με σύμβαση, με το βαθμό που κατείχε κατά την ημερομηνία ακύρωσης του διορισμού ή της πρόσληψης του:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που προσλαμβάνεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, μπορεί να απασχοληθεί μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης της πλήρωσης της θέσης, την οποία κατείχε ή μέχρι την πλήρωση της θέσης την οποία κατείχε, κατόπιν δημοσίευσης ή αναδημοσίευσής της.

(2) Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης του προσώπου, που προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1), η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.