Υπεράριθμοι διορισμοί

29Α.-(1) Όταν υπάρχει κενή θέση Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε ανώτερο βαθμό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να προβεί σε υπεράριθμο διορισμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε θέση Ανθυπολοχαγού ή Λοχία, αντίστοιχα, εφόσον τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για τον διορισμό όλων των αποφοίτων Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.

(2) Κάθε υπεράριθμος διορισμός δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), γίνεται σε προσωρινή βάση και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κενή η θέση ανώτερου βαθμού:

Νοείται ότι, εάν υπάρχει κενή θέση στην οποία έγινε ο υπεράριθμος διορισμός, ο εν λόγω διορισμός μπορεί να συνεχισθεί μέχρις ότου η κενή αυτή θέση πληρωθεί.