Προαγωγές των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

29.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι προαγωγές των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών γίνονται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο.

(2) Μόνιμος Αξιωματικός ή μόνιμος Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη θέση εκτός εάν υπάρχει τέτοια κενή θέση και συμβασιούχος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη θέση εκτός αν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός για προαγωγή στον βαθμό για τον οποίο προορίζεται:

Νοείται ότι, θέση προαγωγής μπορεί να πληρωθεί και πριν αυτή κενωθεί, όταν ο κάτοχός της βρίσκεται με άδεια αφυπηρέτησης, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.