Απόσπαση μελών του Στρατού στην Εθνική Φρουρά

28.-(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, με απόφασή του, αποσπά οποιοδήποτε μέλος του Στρατού για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και να ανακαλεί οποτεδήποτε τέτοια απόφασή του.

(2) Κάθε απόσπαση, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το μέλος του Στρατού που αποσπάται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται τόσο στον παρόντα Νόμο, όσο και στους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, καθώς και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών, και θα υπάγεται στους εν λόγω Νόμους και Κανονισμούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

(4) Τα μέλη του Στρατού που αποσπώνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), για σκοπούς διορισμού, προαγωγής, παραίτησης, αφυπηρέτησης και λοιπούς όρους υπηρεσίας, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.