Προϋποθέσεις απόσπασης ή διάθεσης Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη

27.-(1) Απόσπαση ή διάθεση οποιουδήποτε Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, μπορεί να αποφασισθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για την κάλυψη προσωρινών ή έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα του Στρατού∙ ή

(β) για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία.

(2) Η απόσπαση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες, ενώ η διάθεση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη είναι μόνο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.