Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

26.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα γίνεται από τον Υπουργό, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού, ενώ κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση Οπλίτη, καθώς και κάθε διάθεση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα γίνεται από τον Αρχηγό:

Νοείται ότι, οι αποφάσεις, που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό –

(α) Στο Υπουργείο Άμυνας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας· ή

(β) σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Υπουργό ή τον προϊστάμενο της ανεξάρτητης υπηρεσίας, στον οποίο υπάγεται η κρατική υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που θα τοποθετηθούν, μετατεθούν, αποσπασθούν ή διατεθούν:

Νοείται ότι, οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που υπηρετούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στο Υπουργείο Άμυνας ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, υπάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(3) Ο Υπουργός, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται –

(α) Να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2006 έως 2014:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι ως άνω Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, θα υπάγονται διοικητικά στον αρχηγό της διπλωματικής αποστολής σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(β) να αναθέτει σε οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού όπως μεταβεί στο εξωτερικό, για να υπηρετήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας· και

(γ) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό του Στρατού στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από διευθέτηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

(4) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέλη του Στρατού με μέριμνα του Αρχηγού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι προς τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Στρατού.

(5) Ο Υπουργός, όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Αρχηγού, στην οποία περιλαμβάνεται και η βούληση του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού και με σχετική απόφασή του καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν οι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό∙ και

(β) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν οι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(6) Τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που χορηγούνται στα μέλη του Στρατού που υπηρετούν στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) θα είναι τα ίδια με αυτά που χορηγούνται στους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας της υπηρεσίας του μέλους του Στρατού στο εξωτερικό, να καθορίζει, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων.

(7) Τα μέλη του Στρατού που υπηρετούν στο εξωτερικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας τους, εξακολουθούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν, και σε όποια έκταση, άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι διεθνείς υποχρεώσεις ή οι δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων τα εν λόγω μέλη τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται.