Προαγωγή επ' ανδραγαθία μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο καθίσταται ανάπηρο σε πολεμικές επιχειρήσεις ή συρράξεις και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

34.-(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των προνοιών του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού καταστεί ανάπηρο, λόγω τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων και κάτω από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου συνθήκες και, συνεπεία της αναπηρίας του αυτής, κρίνεται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως μόνιμα ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία στο Στρατό, αφυπηρετεί υποχρεωτικά.

(β) Σε κάθε περίπτωση της παραγράφου (α), κατά την οποία διαπιστώνεται ανδραγαθία μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού αναφορικά με τις συνθήκες του τραυματισμού του μόνιμου μέλους του Στρατού που προκάλεσε την αναπηρία, ο Υπουργός υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προαγάγει επ’ ανδραγαθία το εν λόγω μόνιμο μέλος του Στρατού σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που χορηγούνται στο μόνιμο μέλος του Στρατού το οποίο αφυπηρετεί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι εκείνα που θα καταβάλλονταν σε αυτό, εάν το μέλος αυτό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο που το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κρίνει αυτόν ως μόνιμα ανίκανο:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί επ' ανδραγαθία το αφυπηρετούν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα χορηγούνταν με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.