Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά ως συντάξιμης υπηρεσίας

46. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, σε περίπτωση που διορίζεται ως μόνιμο μέλος του Στρατού, στην τάξη των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, πρόσωπο το οποίο είχε κληθεί και υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά υπηρεσία συνεχούς απασχόλησης, δυνάμει των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008, ή είχε υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά με σύμβαση, δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, ο χρόνος της υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία.