Εφόδια των μελών του Στρατού

47.-(1) Σε όλα τα μέλη του Στρατού παρέχονται δωρεάν –

(α) Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων και της υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης· και

(β) στολές και άλλα εφόδια, όπως θα καθορισθεί με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε μέλος του Στρατού, το οποίο αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να ανήκει στις τάξεις του Στρατού, υποχρεούται πριν από την αφυπηρέτηση ή απόλυση ή παύση του να παραδώσει όλα τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό και εφόδια που του έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.