Διαμονή των μελών του Στρατού σε στρατόπεδο

48. Τα μέλη του Στρατού δύναται, εάν το επιθυμούν, να διαμένουν δωρεάν σε στρατόπεδο, μετά από έγκριση του Αρχηγού.