Άδειες των μελών του Στρατού

49. Σε κάθε μέλος του Στρατού χορηγούνται άδειες, όπως καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.