Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. ως συντάξιμης υπηρεσίας

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, ο χρόνος φοίτησης μέλους του Στρατού σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., στο οποίο φοίτησε μετά από υποτροφία που του παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και διορίστηκε στη συνέχεια ως μόνιμο μέλος του Στρατού, στην τάξη των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, λογίζεται, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ως το ελάχιστα απαιτούμενο για αποφοίτηση από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα, ως συντάξιμη υπηρεσία:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα που παρέχεται στα μέλη του Στρατού κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, μειώνεται κατά το ήμισυ στο αμέσως επόμενο, μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου για αποφοίτηση από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα χρονικού διαστήματος, έτος φοίτησης και στη συνέχεια, μέχρι και την αποφοίτηση, αποκόπτεται πλήρως:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ελάχιστα απαιτούμενο για αποφοίτηση χρονικό διάστημα παρατείνεται για λόγους υγείας του μέλους του Στρατού, ως συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται το σύνολο του χρόνου της φοίτησής του.