Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών του Στρατού που αφυπηρετούν ή των οποίων τερματίζονται οι υπηρεσίες

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή τερματισμού των υπηρεσιών των μόνιμων μελών του Στρατού είναι αυτά που καθορίζονται από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, καθώς και των περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων του 2011 και 2013 και των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στους σχετικούς Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η αναλογιστική μείωση των συντάξεων των μόνιμων μελών του Στρατού υπολογίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, με αντίστοιχο ή/και ανάλογο τρόπο που έγινε η αναλογιστική μείωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με βάση το άρθρο 11 των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015.

(3) Η αναλογιστική μείωση, που θα καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) εκδίδεται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεών τους, δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), εξαιρούνται τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν μετά από έκθεση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου ότι δεν είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους για λόγους υγείας, τα μόνιμα μέλη του Στρατού που αφυπηρετούν δυνάμει των άρθρων 33 και 34 του παρόντος Νόμου και επιπλέον, από τα μόνιμα μέλη του Στρατού των οποίων τερματίζονται οι υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου, εξαιρούνται τα μέλη του Στρατού που καθορίζονται στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.