Επιδόματα των μελών του Στρατού

43.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου, στα μέλη του Στρατού παραχωρείται τιμαριθμικό επίδομα, με βάση τους ίδιους συντελεστές και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στα μέλη του Στρατού, ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν, δύναται να χορηγούνται και άλλα ειδικά επιδόματα, όπως ήθελε καθορισθεί με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.