Απολαβές των μόνιμων μελών του Στρατού

42.-(1) Οι απολαβές μόνιμου μέλους του Στρατού περιλαμβάνουν το μισθό που καταβάλλεται σ’ αυτό με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή τον πάγιο μισθό της θέσης του, όπως αυτός προνοείται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και το τιμαριθμικό επίδομα.

(2) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1), στα πρόσωπα που επιλέγονται για φοίτηση σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. και διορίζονται στη συνέχεια ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Οπλιτών, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, δεν θα τους παρέχεται ο μισθός του Οπλίτη αλλά μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα, που καθορίζεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, αναθεωρείται από καιρό σε καιρό, με την ίδια ως άνω διαδικασία και, σε περίπτωση μη αναθεώρησης, αναθεωρείται αυτόματα ετησίως, με βάση τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές που παραχωρούνται στα μέλη του Στρατού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που προκύπτει από την αναθεώρηση δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε αυτό στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Υπαξιωματικοί που ανελίσσονται, είτε με διορισμό είτε με προαγωγή, στην τάξη των Αξιωματικών στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που η βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας που βρίσκονταν, πριν από το διορισμό ή την προαγωγή τους αυτή, είναι ψηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης Ανθυπολοχαγού, διατηρούν το μισθό τους στη βαθμίδα αυτή, εκτός μισθοδοτικής κλίμακας, μέχρις ότου με υπηρεσία φθάσουν στο σημείο εκείνο της κλίμακας της θέσης, στην οποία θα βρίσκονται, το οποίο θα αντιστοιχεί με το διασφαλισμένο μισθό τους.