Παράταση της υπηρεσίας μέλους του Στρατού σε περίοδο εμπόλεμης ή άλλης έκτακτηςκατάστασης

41. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου, όταν η περίοδος υπηρεσίας μέλους του Στρατού λήγει κατά τη διάρκεια εμπόλεμης ή άλλης έκτακτης κατάστασης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να παρατείνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, την υπηρεσία του εν λόγω μέλους, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.