Αφυπηρέτηση και τερματισμός της υπηρεσίας μέλους του Στρατού

40.-(1)Ο Υπουργός αποφασίζει για την αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον τερματισμό της υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του Στρατού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν συμπληρώνεται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

(β) μετά από έκθεση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, ότι δεν είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του για λόγους υγείας∙

(γ) όταν η αφυπηρέτησή του γίνεται για να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με τη θέση που κατέχει ή για να διορισθεί στη δημόσια υπηρεσία ή σε άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου ή αρχή τοπικής διοίκησης∙

(δ) όταν του επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Πειθαρχικών Κανονισμών του Στρατού της Δημοκρατίας του 1962 έως 1981 ή, ανάλογα με την περίπτωση, των Πειθαρχικών Κανονισμών της Εθνικής Φρουράς του 1964 έως 1979.

(2) Η αφυπηρέτηση μέλους του Στρατού στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) είναι υποχρεωτική.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός, προτού αποφασίσει για την αφυπηρέτηση, του μέλους του Στρατού βεβαιώνεται ότι –

(α) Το εν λόγω μέλος του Στρατού δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Δημοκρατίας, ή, αν έχει, τις έχει εξοφλήσει· και

(β) δεν εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη εναντίον του μέλους του Στρατού.

(4) Εκτός από τις περιπτώσεις αφυπηρέτησης που καθορίζονται στο εδάφιο (1), είναι δυνατόν να καθορισθούν και άλλοι λόγοι αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας σε Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), η αφυπηρέτηση των μόνιμων μελών του Στρατού διέπεται από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, καθώς και των περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμων του 2011 έως 2013, και από τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ενώ η αφυπηρέτηση των μη μόνιμων μελών του Στρατού διέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.