Διαδικασία παραίτησης μέλους του Στρατού

39.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για να δικαιούται μόνιμο μέλος του Στρατού να υποβάλει αίτημα για παραίτηση από τη θέση του πρέπει να έχει συμπληρώσει υπηρεσία στο Στρατό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών:

Νοείται ότι, εάν το μόνιμο μέλος του Στρατού που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση είναι απόφοιτο Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ., ο χρόνος της φοίτησής του στο Α.Σ.Ε.Ι. ή στην Α.Σ.Σ.Υ. δεν υπολογίζεται στη δεκαπενταετή υπηρεσία που πρέπει να έχει συμπληρώσει στο Στρατό.

(2) Σε περίπτωση που το μόνιμο μέλος του Στρατού που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση έχει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Στρατό, πραγματοποιήσει πρόσθετη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε μη στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους, με δαπάνες, εν όλω ή εν μέρει, της Δημοκρατίας, η διάρκεια της οποίας είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, τότε, στην καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) δεκαπενταετή υπηρεσία, προστίθεται τόσος χρόνος όσος αντιστοιχεί στο διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσής του.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός κρίνει ότι πρέπει να επιτραπεί σε μόνιμο μέλος του Στρατού να παραιτηθεί πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζομένης στα ειρημένα εδάφια ελάχιστης υπηρεσίας στο Στρατό, δύναται να εγκρίνει το αίτημα του μέλους αυτού για παραίτηση:

Νοείται ότι, η έγκριση παραίτησης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, παρέχεται υπό τον όρο ότι το μόνιμο μέλος του Στρατού θα εκπληρώσει όλες τις συνεπεία της παραίτησής του συμβατικές υποχρεώσεις, που τυχόν υπέχει έναντι της Δημοκρατίας.

(4) Οι παραιτήσεις των μη μόνιμων μελών του Στρατού διέπονται από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), όταν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον του μέλους που υποβάλλει αίτημα για παραίτηση ή το μέλος αυτό έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς τη Δημοκρατία, έγκριση του αιτήματος είναι δυνατή μόνο εφόσον παύσουν να υφίστανται οι εν λόγω καταστάσεις.