Παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των μελών του Στρατού

38. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18 και του εδαφίου (2) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου–

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει επί αιτήματος οποιουδήποτε Αξιωματικού και ο Υπουργός αποφασίζει επί αιτήματος οποιουδήποτε Υπαξιωματικού ή Οπλίτη για παραίτηση, όπως προνοείται στο άρθρο 39 του παρόντος Νόμου· και

(β) ο Υπουργός αποφασίζει την αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον τερματισμό της υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του Στρατού, για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Νόμου.