Ηλικία των μελών του Στρατού και ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

37.-(1) Η ηλικία των μελών του Στρατού αποδεικνύεται με την προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού γεννήσεως, που εκδόθηκε από την αρμόδια, για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών, αρχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού ρυθμίζεται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Αξιωματικός του Στρατού, βαθμού Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015, ως Αρχηγός ή Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, για καθορισμένη χρονική περίοδο, αφυπηρετεί υποχρεωτικά μετά τη λήξη του διορισμού του, ανεξάρτητα από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς.