Γενικές εξουσίες και καθήκοντα των μελών του Στρατού

52.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε μέλος του Στρατού ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα που δυνατό να ανατίθενται ή επιβάλλονται σ’ αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπακούει σ’ όλες τις νόμιμες διαταγές σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

(2) Κάθε μέλος οφείλει –

(α) Πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας και αφοσίωση στο κράτος·

(β) να εκτελεί πάντοτε τα καθήκοντά του με ευσυνειδησία, αμεροληψία και δίκαια και μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή και εύρυθμη λειτουργία του Στρατού·

(γ) να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές διατάξεις και τις σύμφωνες με αυτές διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές που αφορούν το Στρατό, όπως επίσης και με τις οδηγίες και διαταγές των ιεραρχικά ανωτέρων του, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών·

(δ) να μην ενεργεί ή παραλείπει ή συμπεριφέρεται με τρόπο που δυνατόν να δυσφημήσει το κύρος του Στρατού γενικά ή τη θέση του ειδικά ή που δυνατόν να τείνει σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού προς το Στρατό· και

(ε) να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, ευγένεια και ειλικρίνεια προς τους ανωτέρους, συναδέλφους και υφισταμένους του, καθώς και προς το κοινό.

(3) Τα καθήκοντα μέλους του Στρατού είναι τα συνηθισμένα καθήκοντα του βαθμού και της θέσης του και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα, που δυνατόν να ανατεθούν σ’ αυτό, ως ήθελε καθορισθεί.