Χρόνος παρουσίασης των μελών του Στρατού στα στρατιωτικά τμήματα όπου υπηρετούν

53. Ο Αρχηγός δύναται με διαταγή του, να καθορίζει εκάστοτε, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες, το χρόνο εντός του οποίου τα μέλη του Στρατού οφείλουν να παρουσιάζονται στα στρατιωτικά τμήματα όπου υπηρετούν.