Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε εταιρείες

54.-(1) Τα μέλη του Στρατού είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν την εργασία τους σ' οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

(2) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού να ασκεί, με ή χωρίς αμοιβή, οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται ή να μετέχει σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, εκτός από την εργασία του στο Στρατό:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να χορηγεί άδεια σε Αξιωματικό Ιατρό του Υγειονομικού Σώματος για μερική απασχόληση, έναντι αμοιβής, κατά τις ώρες εκτός υπηρεσίας του στον Στρατό, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός υπό τις περιστάσεις και εφόσον η απασχόληση του μέλους δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση των καθηκοντων του ως μέλους του Στρατού.

(3) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού-

(α) Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης· ή

(β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης,

παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού, η οποία μπορεί να χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, εφόσον η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Στρατού.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να χορηγεί σε μέλος του Στρατού την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η χορήγηση της άδειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον∙ ή

(β) όταν το συμφέρον του μέλους του Στρατού στην εταιρεία, το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προκύπτει από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δεν θα το επηρεάσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(5) Οποιοδήποτε μέλος του Στρατού δικαιούται να αποκτά μετοχές δημόσιων εταιρειών, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών για τους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.

(6) Κάθε μέλος του Στρατού οφείλει, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψή του, και στη συνέχεια κάθε έτος, να δηλώνει στον Υπουργό στοιχεία οποιασδήποτε επένδυσης ή συμφέροντος που τυχόν έχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, οι εργασίες της οποίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντά του.