Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε εταιρείες

54.-(1)Τα μέλη του Στρατού είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν την εργασία τους σ' οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

(2) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού να ασκεί, με ή χωρίς αμοιβή, οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται ή να μετέχει σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, εκτός από την εργασία του στο Στρατό.

(3) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Στρατού-

(α) Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης· ή

(β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης,

παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού, η οποία μπορεί να χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, εφόσον η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Στρατού.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να χορηγεί σε μέλος του Στρατού την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η χορήγηση της άδειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον∙ ή

(β) όταν το συμφέρον του μέλους του Στρατού στην εταιρεία, το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προκύπτει από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δεν θα το επηρεάσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

(5) Οποιοδήποτε μέλος του Στρατού δικαιούται να αποκτά μετοχές δημόσιων εταιρειών, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών για τους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας.

(6) Κάθε μέλος του Στρατού οφείλει, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψή του, και στη συνέχεια κάθε έτος, να δηλώνει στον Υπουργό στοιχεία οποιασδήποτε επένδυσης ή συμφέροντος που τυχόν έχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, οι εργασίες της οποίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντά του.