Συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης, απόλυσης ή καθαίρεσης μέλους του Στρατού

51.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, το θέμα των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και το χρόνο έναρξης της καταβολής τούτων, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, που θα παραχωρηθούν στο ως άνω μέλος του Στρατού, δεν θα είναι λιγότερα από εκείνα που θα του παραχωρούνταν εάν επιβαλλόταν σ' αυτό η ποινή της απόλυσης.

(2) Σε περίπτωση που σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της απόλυσης, αυτή συνεπάγεται την απώλεια όλων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, στο/στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, μέλους που απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη ή, ανάλογα με την περίπτωση, φιλοδώρημα, ως εάν το μέλος αυτό να είχε αποβιώσει κατά την ημερομηνία της απόλυσής του, που θα υπολογίζεται πάνω στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.

(3) Σε περίπτωση που μέλος του Στρατού καταδικασθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης η οποία, με βάση τις πρόνοιες των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 έως 2011 συνεπιφέρει καθαίρεση, αυτή συνεπάγεται την απώλεια όλων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να αποφασίσει, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης, τη χορήγηση σύνταξης ή, ανάλογα με την περίπτωση, φιλοδωρήματος, στο/στη σύζυγο και στα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, μέλους του Στρατού που καθαιρέθηκε, ως εάν το μέλος αυτό να είχε αποβιώσει κατά την ημερομηνία της καταδίκης του, που θα υπολογίζεται πάνω στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.