Περίοδος δοκιμασίας

22.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο διορισμός προσώπου στο Στρατό, ως μόνιμου μέλους στο Στρατό στην τάξη των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών, γίνεται επί δοκιμασία για χρονική περίοδο δύο (2) ετών.

(2) Ο διορισμός των αποφοίτων των Α.Σ.Ε.Ι. και των Α.Σ.Σ.Υ., ως μονίμων μελών του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, αντίστοιχα, καθώς και ο ανάλογος διορισμός όσων προέρχονται από την τάξη των Υπαξιωματικών στην τάξη των Αξιωματικών, γίνεται χωρίς χρονική περίοδο δοκιμασίας.

(3) Η περίοδος δοκιμασίας όσων επιλέγονται για φοίτηση σε Α.Σ.Ε.Ι ή Α.Σ.Σ.Υ. και στη συνέχεια διορίζονται ως Οπλίτες στο Στρατό, είναι τόσης χρονικής διάρκειας όσος είναι ο χρόνος της φοίτησής τους.

(4) Για την αξιολόγηση των μελών, που διορίζονται επί δοκιμασία σε μόνιμη θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), συντάσσονται εξαμηνιαίες εκθέσεις που καλύπτουν τη χρονική περίοδο της δοκιμασίας:

Νοείται ότι, δεν διατυπώνεται δυσμενής κρίση σε εξαμηνιαία αξιολόγηση μέλους του Στρατού, πριν δοθεί σε αυτό η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί.

(5) Ο Υπουργός μπορεί, μετά από έκθεση του Αρχηγού, να τερματίσει το διορισμό μέλους του Στρατού που υπηρετεί επί δοκιμασία, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, αλλά, πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, πρέπει να δοθεί στο μέλος αυτό γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης για τον τερματισμό, η οποία περιέχει τους λόγους τερματισμού και με την οποία καλείται το εν λόγω μέλος να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον του τερματισμού του διορισμού του:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις του μέλους του Στρατού, μπορεί να αποφασίσει είτε τον τερματισμό του διορισμού του μέλους αυτού είτε την παράταση της χρονικής περιόδου δοκιμασίας του για χρονική περίοδο μέχρι ένα (1) ακόμα έτος, όπως ο Υπουργός ήθελε κρίνει σε κάθε περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε περίοδο δοκιμασίας που παρατάθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο συνολικός χρόνος παράτασης της περιόδου δοκιμασίας δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

(6) Η επικύρωση, η παράταση ή ο τερματισμός του διορισμού μέλους που υπηρετεί με δοκιμασία, γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, μετά από έκθεση του Αρχηγού, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της χρονικής περιόδου της δοκιμασίας.

(7) Αν ο διορισμός μέλους του Στρατού επικυρωθεί ή τερματισθεί, σχετική ειδοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.