Βασική στρατιωτική εκπαίδευση

23.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα πρόσωπα που διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών υπόκεινται, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψή τους, σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(2) Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, δεν θα λαμβάνουν μισθό αλλά μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών:

Νοείται ότι, το μηνιαίο επίδομα, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα–

(α) Του Ανθυπολοχαγού, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Αξιωματικών.

(β) του Λοχία, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Υπαξιωματικών· και

(γ) του Οπλίτη, για όσους επιλέγονται να διορισθούν ή προσληφθούν ως μέλη του Στρατού στην τάξη των Οπλιτών.

(3) Στα πρόσωπα που υπόκεινται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, παρέχεται δωρεάν διατροφή και διαμονή σε στρατόπεδο και τους χορηγούνται δωρεάν στολές και άλλα εφόδια, που τους είναι αναγκαία για την εκπαίδευσή τους.