Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«ανδραγαθία» σημαίνει πράξη που θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή του μέλους του Στρατού που την εκτελεί και η οποία, λόγω του επικίνδυνου του χαρακτήρα της, υπερβαίνει τα όρια της συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων και υποχρεώσεών του·

«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» ή «Α.Σ.Ε.Ι.» σημαίνει τα ανώτατα ομώνυμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελληνική Δημοκρατία, δηλαδή τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εκεί όπου λειτουργούν, οι απόφοιτοι των οποίων διορίζονται ως Αξιωματικοί στο στρατό του εν λόγω κράτους·

«Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών» ή «Α.Σ.Σ.Υ.» σημαίνει τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελληνική Δημοκρατία, δηλαδή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.), τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) και τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλα ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εκεί όπου λειτουργούν, οι απόφοιτοι των οποίων διορίζονται ως Υπαξιωματικοί στο στρατό του εν λόγω κράτους·

«Αξιωματικός» σημαίνει κάθε μέλος του Στρατού, βαθμού Ανθυπολοχαγού μέχρι και Αντιστράτηγου, όπως προνοείται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«απόσπαση» σημαίνει την προσωρινή μετάθεση μέλους του Στρατού, από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών ή για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, αλλά δεν περιλαμβάνει απόσπαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου·

«Αρχηγός» σημαίνει τον Αρχηγό του Στρατού σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Συντάγματος της Δημοκρατίας και, ενόσω η θέση του Αρχηγού του Στρατού παραμένει κενή, σημαίνει τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς·

«διάθεση» σημαίνει την προσωρινή μετάθεση μέλους του Στρατού, από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών·

«διορισμός» σημαίνει το διορισμό προσώπου σε μόνιμη θέση∙

«Εθελοντής Οπλίτης» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στο Στρατό με σύμβαση, ως Οπλίτης, δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·

«Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας» ή «Ε.Π.Υ.» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στο Στρατό με σύμβαση, ως Υπαξιωματικός, δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·

«Εθελοντής Υπαξιωματικός» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στο Στρατό με σύμβαση, ως Υπαξιωματικός, δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου·

«Εθνική Φρουρά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Δύναμη» δυνάμει του άρθρου 2 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως (Αρ. 3) του 2015·

«Ελαφρά Υπηρεσία» είναι η υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία περιέρχεται, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού, μέλος του Στρατού το οποίο, συνεπεία τραύματος που υπέστη σε μη διατεταγμένη υπηρεσία ή συνεπεία νοσήματος, έχει κριθεί από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως ανίκανο για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας συμβατής με την πάθησή του∙

«ενεργός υπηρεσία» σημαίνει την κατάσταση μέλους του Στρατού, το οποίο είναι σωματικά και πνευματικά ικανό για να χρησιμοποιηθεί σε περίοδο ειρήνης και πολέμου σε οποιαδήποτε υπηρεσία ήθελε του ανατεθεί, που προνοείται για το βαθμό και την ειδικότητά του στους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού του Στρατού και/ή της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

«ιατροσυμβούλιο» σημαίνει το Ιατροσυμβούλιο που ορίζεται δυνάμει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος Νόμου.

«Κλάδος» σημαίνει Κλάδο του Στρατού, όπως προνοείται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου·

«μέλος του Στρατού» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στο Στρατό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«μετάθεση» σημαίνει τη μετάθεση μέλους του Στρατού από τη θέση στην οποία υπηρετεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων·

«μόνιμη θέση» ή «θέση» σημαίνει θέση Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Οπλίτη του Στρατού, που προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο·

«μόνιμο μέλος» σημαίνει μέλος που κατέχει μόνιμη θέση στο Στρατό·

«Όπλα» σημαίνει τα Όπλα του Στρατού Ξηράς, ήτοι το Πεζικό (ΠΖ), τα Τεθωρακισμένα (ΤΘ), το Πυροβολικό (ΠΒ), το Μηχανικό (ΜΧ) και οι Διαβιβάσεις (ΔΒ)·

«Οπλίτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου·

«Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού» ή «Π.Ο.Υ.» σημαίνει τους Πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τον Αρχηγό και εγκρίνονται από τον Υπουργό και στους οποίους καθορίζονται η αποστολή, η υπαγωγή, η οργάνωση και η σύνθεση του προσωπικού του Στρατού, καθώς και η ποσότητα, το είδος και η κατανομή του κύριου, ειδικού και βασικού υλικού, όλων γενικά των στρατιωτικών τμημάτων και υπηρεσιών του Στρατού·

«πρόσληψη» σημαίνει την πρόσληψη προσώπου στο Στρατό με σύμβαση·

«στρατιωτικό τμήμα» σημαίνει ανεξάρτητο τμήμα του Στρατού ή ανεξάρτητο τμήμα της Εθνικής Φρουράς, του οποίου η ίδρυση και η οργανωτική σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα και να αλληλογραφεί με άλλα στρατιωτικά τμήματα·

«Στρατός» σημαίνει το Στρατό της Δημοκρατίας·

«Σώματα» σημαίνει τα Σώματα των τριών Κλάδων του Στρατού και τα Κοινά Σώματα, όπως προνοείται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου·

«τοποθέτηση» σημαίνει την, δυνάμει του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου, αμέσως μετά το διορισμό ή την πρόσληψη μέλους του Στρατού, τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε στρατιωτικό τμήμα ή στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία·

«Υπαξιωματικός» σημαίνει κάθε μέλος του Στρατού βαθμού Δεκανέα, Λοχία, Επιλοχία, Αρχιλοχία και Ανθυπασπιστή, όπως προνοείται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«Υπαρχηγός», σημαίνει τον Υπαρχηγό του Στρατού δυνάμει του Άρθρου 131 του Συντάγματος της Δημοκρατίας και, ενόσω η θέση του Υπαρχηγού του Στρατού παραμένει κενή, σημαίνει τον Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς·

«Υπηρεσία Γραφείου» είναι η υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία περιέρχεται, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού, μέλος του Στρατού το οποίο, συνεπεία τραύματος που υπέστη σε διατεταγμένη υπηρεσία, έχει κριθεί από αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο ως ανίκανο για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας συμβατής με την πάθησή του·

«υπηρεσιακή κατάσταση» είναι η κατάσταση στην οποία τελεί το μέλος του Στρατού σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του προς το Στρατό, όπως προνοείται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας.

(2) Όπου στις διατάξεις του παρόντος Νόμου γίνεται αναφορά σε βαθμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς και Κοινών Σωμάτων, ο εν λόγω βαθμός περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο βαθμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού του Ναυτικού και της Αεροπορίας.