Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 2016.